Menu Hledat english
ELITA semenářská, a.s.

Podopatření

Nařízení vlády č. 75/2015 Sb. o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření

Podopatření biopásy

Minimální výměra pro zařazení do podopatření biopásy činí 2 ha zemědělské půdy s druhem zemědělské kultury standardní orná půda. Založení pásů je nutné nejpozději do 15. června. Porost ponechte bez zásahu technikou do 31.3. následujícího roku. Porost zapravte do půdy v období od 1.4. do 15.6. následujícího roku.

Rozdělení na:
  • Krmný biopás
  • Nektarodárný biopás
KRMNÝ BIOPÁS
  Povinné – vše Min. množství kg/ha Volitelné – nejméně 2 Min. množství kg/ha
1. jarní obilovina:
oves setý, pšenice jarní, ječmen jarní
65 slunečnice roční 2,5
2. proso seté 15 lesknice kanárská 5
3. kapusta krmná 0,8 svazenka vratičolistá 5
4. pohanka obecná 15 len olejný 20
bobovité:
peluška, hrách, bob koňský,
30
lupina bílá 5

Osevní směs je složena z povinných druhů, které musí být ve směsi vždy obsaženy, a dále z volitelných druhů, kdy žadatel z uvedeného seznamu druhů volí vždy nejméně dva druhy.

NEKTARODÁRNÝ BIOPÁS
Jeteloviny Pplodiny Byliny
použít min. 4 druhy do směsi. min. 15 kg/ha z celkového množství použít min. 2 druhy do směsi. min. 5 kg/ha a max. 7 kg/ha z celkového množství použít min. 1 druh do směsi. min. 2,5 kg/ha a max. 5 kg/ha z celkového množství
1. jetel luční hořčice bílá max.1,5 kg/ha kmín kořenný
2. komonice bílá pohanka obecná mrkev krmná
3. úročník bolhoj svazenka vratič. max. 1 kg/ha sléz lesní
4. vičenec ligrus slunečnice roční divizna velkokvětá
5. vikev setá
6. vojtěška setá
7. čičorka pestrá

Porost musí být zachován min. 2 roky max. však 3 po sobě jdoucí roky. Založení pásů je nutné nejpozději do 15. června. Porost zapravte do půdy v období od 1.4. do 15.6. následujícího roku. Porost každoročně posekejte, příp. odkliďte biomasu od 1.7. do 15.9. příslušného roku

Žadatel vytvoř biopás:
  • nejméně 6 m nejvýše 24 m široký v souvislé délce nejméně 30 m
  • o souhrnné ploše nejvýše 20 % rozlohy příslušného půdního bloku
  • při okrajích nebo uvnitř půdního bloku ve směru orby
  • nejméně 50 m od dálnice, silnice I. třídy nebo II. třídy nebo od dalšího biopásu uvnitř příslušného dílu půdního bloku
  • biopás ponecháme na stejné ploše minimálně dva roky, maximálně však tři po sobě jdoucí kalendářní roky provádí se každoročně seč s odklizením biomasy v termínu od 1. července do 15. září příslušného roku

Výsev uznané směsi musí být proveden nejpozději do 24 měsíců ode dne vydání míchacího protokolu nebo vydání osvědčení prokazujícího kvalitu podle zákona o oběhu osiva a sadby.

Podopatření integrovaná produkce révy vinné

SLOŽENÍ OSEVNÍ SMĚSI
Druh Množství % Min. počet druhů ve směsi
1. bobovité:
bob obecný, hrách setý, inkarnát, jetel luční, jetel plazivý, štírovník růžkatý, vojtěška setá, úročník, vičenec, tolice dětelová
50 - 70 5
2. lipnicovité:
bojínek, kostřava luční, kostřava ovčí, kostřava drsnolistá, lipnice luční, ovsík vyvýšený, psárka luční, tomka vonná, trojštět žlutavý
10 2
3. ostatní dvouděložné:
svazenka, hořčice, pohanka, jitrocel, mrkev, lnička
20 - 40 3

Založení nejpozději ve třetím roce trvání závazku, min. v každém druhém meziřadí, porost směsí osiva. 24 měsíců ode dne vydání míchacího protokolu. Meziřadí–min. výsevek 20 kg/ha. Celoplošně 50 kg/ha. Porost musí být založen na min. výměře 0,5 ha.

Směs do sucha – vytrvalá, VUPT
úročník (vičenec, štírovník) 15% Bobovité 70%
jetel nachový 10%
jetel panonský (vojtěška) 5%
jetel plazivý 25%
tolice dětelová 15%
kostřava červená 5% Lipnicovité  10%
kostřava ovčí 5%
lnička (mrkev, hořčice) 5% Dvouděložné 20%
pohanka 10%
jitrocel kopinatý (svazenka) 5%

Podopatření ochrana čejky chocholaté

Rozdělení na:

  • Krmná směs
  • Směs pro opylovače

Porost musí být založen od 16.7. do 15.8. v minimálním výsevu 25 kg/ha. Porost zapravte do půdy od 15.11. do 31.12. příslušného roku.

KRMNÁ SMĚS
Druh Zastoupení ve směsi kg/ha
1. Proso seté 10
2. Lesknice kanárská 10
3. Slunečnice roční 5

SMĚS PRO OPYLOVAČE
Druh Zastoupení ve směsi kg/ha
1. Svazenka vratičolistá 6,25
2. Hořčice bílá 5
3. Řepka jarní 5
4. Pohanka obecná 5
5. Komonice bílá 3,75

Osevní směs je složena z uvedených plodin v určeném poměrném hmotnostním zastoupení.
Žadatel založí porost směsí plodin nejdříve od 16. června a nejpozději do 15. července příslušného kalendářního roku..
Zabezpečí plochu hnízdiště v období od 15. dubna do 15. června příslušného kalendářního roku, v případě prvního roku trvání závazku, nebo od druhého roku trvání závazku v období od 1. ledna do 15. června příslušného roku.

Podopatření zatravňování drah soustředěného odtoku  

Složení osevní směsi
Druh Zastoupení ve směsi*
1. Lipnice luční 40%
2. Kostřava červená výběžkatá 25%
3. Kostřava červená trsnatá 15%
4. Jílek vytrvalý 20%
*Maximální přípustná odchylka od stanoveného procentuálního zastoupení jednotlivých komponent v osevní směsi činí 5 %.

Zařadit do podopatření zatravňování drah soustředěného odtoku lze díl půdního bloku, na kterém není uplatňováno žádné z podopatření uvedených v § 2, Nařízení vlády 75/2015 Sb., dále není uplatňováno agroenvironmentální opatření podle § 2 písm. c) bodu 1 nařízení vlády č. 79/2007 Sb. a nebyla v období od 20. dubna 2004 do 31. prosince 2014 vedena v evidenci využití půdy kultura travní porost nebo od 1. ledna 2015 do dne doručení žádosti o zařazení nebyla vedena v evidenci využití půdy kultura trvalý travní porost a je v evidenci využití půdy vymezena dráha soustředěného odtoku
Žadatel v prvním roce zařazení založí travní porost pomocí čistosevu nebo podsevu nejpozději do 31. května příslušného kalendářního roku, směsí osiv podle tabulky víše a v minimálním výsevu 35 kilogramů na 1 hektar dílu půdního bloku